Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (495)
Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày có hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định tại Nghị định 14/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Nghệ An, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành:
06/08/2020
Ngày có hiệu lực:
06/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chữ ký Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành:
06/08/2020
Ngày có hiệu lực:
06/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày có hiệu lực:
04/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu xóm từ việc thành lập, sáp nhập, đổi tên trên phần mềm Hộ gia đình.
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày có hiệu lực:
04/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020
Ngày ban hành:
22/07/2020
Ngày có hiệu lực:
22/07/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 22/07/2020
Trích yếu: Về việc tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ
Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày có hiệu lực:
03/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực