15/05/2012 12:00 AM

BHXH tỉnh Nghệ An có 20 BHXH huyện, thị xã trực thuộc. Gồm:

Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An

BHXH các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc BHXH tỉnh Nghệ An