Thông báo thay đổi số tài khoản chuyên thu BHXH của BHXH tỉnh Nghệ An mở tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An

01/06/2020 05:07 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 990/BHXH-QLT ngày 01/6/2020 gửi Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc thông báo thay đổi số tài khoản chuyên thu Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An mở tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Theo đó:

Thực hiện Công văn số 298/KBNA-KTNN ngày 20/5/2020 của Kho bạc Nhà nước Nghệ An về việc thay đổi số tài khoản giao dịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo và kính đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Số tài khoản chuyên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An mở tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã được thay đổi thành: 3743.0.1057438.92008 (số tài khoản cũ: 3741.0.1057438.92008).

2. Kể từ ngày 01/6/2020, khi giao dịch nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bênh nghề nghiệp vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An mở tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An, đơn vị ghi:

- Đơn vị nhận tiền: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An;

- Số tài khoản: 3743.0.1057438.92008, mở tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị sử dụng lao động. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kính đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An (trực tiếp phòng Quản lý thu, số điện thoại: 02383 842 680 hoặc cán bộ chuyên quản) để Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An được phối hợp xử lý./.