Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH

21/05/2019 10:06 AM


BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 1078/BHXH-CĐBHXH ngày 14/5/2019 gửi các đơn vị sử dụng lao động về việc triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.